Blockchain và Nền tảng Cho vay Ngang hàng

Blockchain và mô hình kinh doanh của một nền tảng cho vay ngang hàng về bản chất là những đồng minh của nhau. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain (các đồng tiền điện tử và hợp đồng thông minh), nền tảng cho vay ngang hàng có thể tạo ra các mô hình kinh doanh mới và cho phép giao dịch độc lập với mối quan hệ tin cậy giữa bên vay và bên cho vay.

Nền tảng cho vay ngang hàng blockchain kết nối nhà đầu tư/bên cho vay với bên vay thông qua một nền tảng trực tuyến nhằm mục đích thành lập hợp đồng thông minh. Ba bên chính tham gia vào quy trình này là:

  • •  Bên cho vay(nhà đầu tư) đầu tư dòng tiền nhàn rỗi vào các khoản vay trên nền tảng và nhận được tiền gốc và tiền lãi.
  • •  Nền tảng ngang hàng trực tuyếnsẽ làm trung gian giao dịch bằng cách sử dụng tiền điện tử, blockchain và hợp đồng thông minh.
  • •  ên vay(cá nhân hoặc doanh nghiệp) nhận tiền và trả lãi vay.

Công nghệ blockchain cho phép mọi người tham gia phát triển một bộ mã cơ bản để hỗ trợ cơ sở dữ liệu trong việc tạo ra một hệ thống mở và linh hoạt, nơi những người tham gia có thể phát triển và phân phối bộ mã của riêng họ và chức năng vận hành. Việc này cho phép tạo ra các hợp đồng thông minh - một thỏa thuận hợp đồng giữa bên vay và bên cho vay trong nền tảng cho vay ngang hàng, dựa trên một đoạn mã được lập trình để tự động thực hiện các điều khoản của hợp đồng.

Ưu điểm chính khi sử dụng công nghệ blockchain trong hoạt động cho vay ngang hàng là khả năng loại bỏ các bên trung gian và quy định khỏi quy trình cho vay ngang hàng. Việc cần đến các bên trung gian và quy định có nghĩa các giao dịch trên nền tảng cho vay ngang hàng truyền thống phải tuân theo các yêu cầu về chi phí và thời gian cũng như những vấn đề về bảo mật.